रणनीतिक कार्यक्रम
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
चैत १२, २०७७ NATIONAL SEED VISION 2013 - 2025 (Seed Sector Development Strategy)
चैत १२, २०७७ Rice_science and technology in Nepal 2017
चैत १२, २०७७ National Seed Vision 2013- 2025
चैत १२, २०७७ बीउ बिजनको दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच सन् २०१३ – २०२५
चैत १२, २०७७ Agriculture Development Strategy (ADS) (2015-2035) Part 1
चैत १२, २०७७ कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५-२०३५) भाग १
चैत १२, २०७७ कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसंग अभिमूखीकरण कार्यशाला गोष्ठी, प्रदेश नं. ५
चैत १२, २०७७ Technical Cooperation Facility (TCF) to the Agriculture Development Strategy (ADS)