रोजगारी कार्यक्रम
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
चैत १२, २०७७ कृषि कर्मी रोजगारी कार्यक्रम कार्यविधि, २०७७ को अनुसूची-८ को पहिलो संशोधन