सहकारी तथा गरिवी निवारण
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
चैत ३, २०७७ सहकारी दर्ता दिग्दर्शन कार्यविधी, 2077
चैत ३, २०७७ विनियमको नमुना
चैत ३, २०७७ सहकारी एकिकरण कार्यविधि, २०७७
चैत ३, २०७७ सहकारी संस्थाको विनियम शंशोधन गर्दा पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु
चैत ३, २०७७ सहकारी एकिकरण कार्यविधि २०७७ को अनुसूची-१ र २
चैत ३, २०७७ सहकारी नियमावली 2076 (पहिलो संसोधन 2077 समेत सवावेस गरीएको
चैत ३, २०७७ सहकारी संस्थाको विनियम संसोधनको लागि तीन महले फारमको नमुना
चैत ३, २०७७ प्रदेश नं. 5, सहकारी ऐन, 2076
चैत ३, २०७७ सहकारी बजार छनौटको आशयको सूचना
चैत ३, २०७७ सहकारी नमूना गाउँ(स्थापना, संचालन र व्यवस्थापन) विधि 2077
चैत ३, २०७७ सहकारी संघ/संस्थाको विवरण पठाउने फरमेट
चैत ३, २०७७ सहकारी संघ/संस्थालाई जानकारी सम्वन्धमा