प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
फागुन २०, २०७७ कृषि डायरी
फागुन २०, २०७७ कृषि डायरी 2077
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७७-७८ को श्रावन महिनाको प्रगति विवरण
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७६-७७ को प्रगति सारांश
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७६-७७ को एकमुष्ठ वित्तिय प्रगति सारांश
फागुन २०, २०७७ पशुपंछी तथा मत्स्य तथ्याकं तथा बार्षिक पुस्तिका
फागुन २०, २०७७ प्रदेश नं. ५ भित्रका स्थानिय तह र प्रदेशमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण
फागुन २०, २०७७ प्रदेशका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकहरु (प्रभाव रअसर तह)
फागुन २०, २०७७ कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका २०७५/७६
फागुन २०, २०७७ भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा खाद्य सुरक्षा विवषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक र लक्ष्य
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका1
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका 2