प्रकाशन
मिति शीर्षक फाईलहरु थप हेर्नुहोस्
माघ १३, २०७८ सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि मिति २०७८ कातिक देखि पुष मसान्त सम्मको प्रगति तथा विवरण प्रकाशन
फागुन २०, २०७७ कृषि डायरी
फागुन २०, २०७७ कृषि डायरी 2077
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७७-७८ को श्रावन महिनाको प्रगति विवरण
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७६-७७ को प्रगति सारांश
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७६-७७ को एकमुष्ठ वित्तिय प्रगति सारांश
फागुन २०, २०७७ पशुपंछी तथा मत्स्य तथ्याकं तथा बार्षिक पुस्तिका
फागुन २०, २०७७ प्रदेश नं. ५ भित्रका स्थानिय तह र प्रदेशमा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण
फागुन २०, २०७७ प्रदेशका लागि प्रमुख कार्य सम्पादन सूचकहरु (प्रभाव रअसर तह)
फागुन २०, २०७७ कृषि तथ्याङ्क पुस्तिका २०७५/७६
फागुन २०, २०७७ भूमि व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा खाद्य सुरक्षा विवषय क्षेत्रगत नतिजा सूचक र लक्ष्य
फागुन २०, २०७७ आ.व. २०७५/०७६ मा मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रवाह गरिएका अनुदान प्रोत्साहन कार्यक्रमहरुका अनुदानग्राहीहरुको विवरण पुस्तिका1